TYPE OF GEAR Minimum Module​ Maximum​ Module Minimum Diameter​ Maximum Diameter​ Gear Quality​ Acc. to DIN
External Gear Grinding 0.5 mm 25 mm​ 10 mm​ 850 mm​ Q3​
Internal Gear Grinding​ 0.5 mm 10 mm 35 mm 850 mm Q5
Gear Hobbing 0.1 mm 14 mm 5 mm 1000 mm Q7
External Shaping 0.1 mm 8 mm 10 mm​ 1000 mm​ Q7
Internal Shaping​ 0.1 mm​ 8 mm​ 30 mm​ 800 mm​ Q8​